Peršokti į turinį
d0mce

Sin City - nuodëmiø miestas

Recommended Posts

Pirmaspristatyumui.png

Sin City - nuodëmiø miestas. Bûtent taip já ávardija èia gyvenantys civiliai, maþa miesto dalis dirba legalø darbà, o kaiti uþsiema nusikalstama veikla. Taip pat didþioji dalis savo nusikalstama veiklà slepia po legalia. Ðiame serveryje ( Sin City ) viskas bus atkurta kaip Majamyje, viename ið didþiausiø ir graþiausiø miestø pasaulyje. Ne kiekvienas galës susitvarkyti su savo darbu, o kiti negalës praeiti gatve. Stengsimës supaþindinti jus su tikruoju, kraupiuoju bei negailestingu Majamio nakties gyvenimu.

Ðiame SAMP serveryje bûs atvaizduojamas realus, bei kraupus gyvenimas, kuriame bûs daug nusikalstamos veiklos, kazino, daþni vakarëliai Marina Beach papludimyje. Kiekvienas þaidëjas turës teisæ nevarþomai pasirinkti savo þaidëjo rolæ. Teisësauga gaus nusipelnytà gerà uþdarbá, o gaujos turës galimybæ apiplëðti bankus, parduotuves ir ið to uþsidirbti.

Ðio gamemod`o kurëjas - Martynas Èepas (Martin_M).

aNTRELIUKS.png

Serveris yra unikalus vien dël to, jog turi labai daug unikaliø sistemos, kuriø nesate matæ nei viename serveryje! Kadangi mûsø serveriui skiriama nemaþai lëðø, mes naujinsime serverá pastoviai, todël dar papildomos naujos sistemos mums nepakenks!

Kazino sistema

Ðis serveris atvaizduoja nusikalstamà ir þiaurø Miami`o gyvenimà, todël Kazino atspindi pinigø stumdymà. Ðiame serveryje kazino yra labai tikroviðkas ir tikrai galima iðloðti. Jeigu norësite kada nors uþsukti á kazino, prieð tai turësite viduje nusipirkti þetonø uþ kuriuos þaisite. Iðloðus juos ten pat galite iðgryninti á pinigus.

Lygiø sistema

Ði sistema pakeièia senai pabodusius GRP XP taðkus. Kas viena minutæ þaidëjas gauna po 1 taðkà, surinkus 350 taðkø, jûs pakeliate savo lygá. Nuo lygio galima daryti kai kuriuos dalykus, taip pat ginklus bûs galima pirkti tik nuo 2 lygio, tai sumaþins DM ið naujokø pusës.

Maðinø nuomos sistema

Turbût visiems pabodo lakstyti didelius atstumus per miestà - ðiame serveryje to nebûs! Ant kiekvieno kampo stovi paprastas automobilis, kurá galësite iðsinomuoti vos uþ 75 litus iki tol, kol já anuliuosite. ( Neanuliavæ automobiio, negalësite imti kito nuomos automobilio ).

Þvejybos/grybavimo sistema

Serveryje atsibodus rinkti pinigus ið darbø, galite vaþiuoti pagrybauti arba paþvejoti. Grybavimas duoda labai maþas pajamas, bet grybø rinkimui nereikia jokiø papildomø lëðø anaiptol kaip þvejybai - reikia tiek masalo, tiek meðkerës, tiek valo. Þvejyba kurkas pelningesnis uþsiëmimas, nei grybavimas.

... Tai tik dalis puikiø ir nematytø sistemø ðiame serveryje, uþsukite á já ir pamatykite visas sistemas, kurios vertos dëmesio ...

aNTRIULIUSDASFASF.png

Aptariant visà Miami`o gyvenimà, galime nustatyi, jog ðiame mieste yra didþiulë galimybë paslysti ne ta kryptimi, viskas priklauso nuo to, kaip tu pradësi savo gyvenima, ar stosi á teisësaugos puse ir dirbsi kaip ðvarus civilis ar suksi nusikaltelio keliu ir galu gale ákursi savo gauja ar net mafija! Bet visam ðitam darbui tau reikes draugu, gali bût ir teisësaugos kuri gali uþkirsti tau kelia. Taèiau ar lemta tau tapti nusikalteliu ? Ðiame serveryje tu galësi bût kuom nori, tiesiog nenuleisk ranku ir stenkis. Serveris turi geru sistemu kurios daro þaidima dar ádomesni nei atrodo. Tik èia administracija yra draugiðkesnë nei kitur ir tik èia ji iðties tau pagalbos ranka bei pagelbës bëdoje.

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį
tai nori paskayt kad šitas gamemode yra senas ar Čepas prisikele iš numirusiu ir paraše tau GM'ą?

O jūs nepagalvojote, kad jis prieš savo mirtį buvo jį sukūręs, o kūrė su draugu? Susisiekiame su draugu ir nusipirkom šį unikalų gamemode! ;)

Jis to tikrai nedarė.

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

tai nori paskayt kad šitas gamemode yra senas ar Čepas prisikele iš numirusiu ir paraše tau GM'ą?

O jūs nepagalvojote, kad jis prieš savo mirtį buvo jį sukūręs, o kūrė su draugu? Susisiekiame su draugu ir nusipirkom šį unikalų gamemode! ;)

Jis to tikrai nedarė.

Biški sa:mp istorija pasidomėsi suprasi :)

Daugiau info:

http://sampserveriai.lt/forumas/viewtopic.php?f=41&t=298&sid=b6de05dcb24ff67192bf4ceca7789ebb

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

Apie mirusius geriau jau nebešnekėti. Mirė - mirė. Gyvenimas pats tvarkosi :)

Taigi, įdėja man patiko ir manau galite toli nueiti, tiesiog nepasukite blogu keliu ir bandykite kažką sukurti visiškai išskirtinio, tik nepamirškite į tai sukišti lėšų, jeigu būsite veltėdžiai kurie nieko nepadare prašys remėjų, tai patikėk nieko gero nesigaus. Jeigu bus tikrai sėkmingas projektas, serveryje manęs galite laukti Tadas_Vilmux vardu :)

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį


Komentuoti gali tik prisijungę nariai

Jeigu turite paskyrą, prisijunkite

Sukurti paskyrą

Sukurkite paskyrą mūsų forume

Registruotis

Prisijungti

Turite paskyrą? Prisijunkite

Prisijungti dabar

  • Narių peržiūri šį forumą:   0 nariai

    Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.


  • SuperGames programele
  • SuperGames programele


×