Rezidentas

Apie L2

Recommended Posts

Zaidimas:

Žaidėjai susikuria savą žaidėją ir už jį žaidžia virtualiame pasauly, žaidimo žanras MMORPG. Viskas prasideda Adenos pasauly Žmonės (Human), Elfai (Elf ), Tamsieji Elfai (Dark Elf) ir Kameal pradeda nuo Adenos karalystės, o Nykštukai (Dwarfai) ir Orkai (Orc) pradeda Elmoro karalystėje (Žemėlapio šiaurinėje dalyje). Žaidėjai gali pasirinkti Kovotojus (Fighter) ar Magus (Mages), išeitis yra Nykštukams (Dwarfams) ir Kameal rasėms jie gali pasirinkti tik Kovotojų klases. Jų pasirinktys leis rinktis naujas profesijas. Kekvieną rasė yra panaši kitai tai todėl gali rinktis kitas dvi rases.

Žaidėjai gali užsiimti gausybę dalykų žaidime(pardavinėti/pirkti/perpardavinėti daigtus, pardavinėti buff'us(auras(magiškus pastiprinimus)) kitiems, keltis levelį, pulti pilis ir pan...). Jie žaidžia vieni ar su kompanija ir kovoja su pabaisomis, vygdo užduotis ir vygdo klasių užduotis (Quest) naujiems įgudžiams (Skilams) ar daiktams. Žaidėjas prieš žaidėją (PVP) tai yra didžiausia žaidimo dalis. Žaidime gali būti žimus ir įtakingas. Lineage II naujovės apgultis ir apgulties laukimas kaip tikrovėje. Norint kad PVP (Žaidėjas prieš žaidėją) būtų ribojamas, už betikslį žudymą gaunama karmos ir jai jos nenusiemes miršti gali pamest savo daigtus. Jei žaidėjas muša kitą žaidėją, o kitas žaidėjas muša atgal tai karma neduodama.

Lineage II naudoja trečio asmens varikliuką 3D grafika. Žaidimas naudoja Unreal 2.0 varikliuką padarytą pagal "Epic Games".

Istorija:

Istorija kurią aš jums papasakosiu apie tuos,kuriuos mes vadiname dievais.Klausykitės atidžiai nes tai yra tikra istorija.

Seniai seniai,prieš minties laikotarpį,buvo tik rutulys, kuriame viskas buvo sumaišyta.Ten nebuvo ką su kuo palyginti,rutylys buvo didelis ir mažas,tamsus ir šviesus,viskas ir niekas.

Per šimtus milijonų metų, rutulys pradėjo augti ir galiausiai pradėjo formuotis dvi jėgos. Kai jos augo ir formavosi,jos buvo padalintis į dvi visiškai priešingas jėgas,tai buvo šviesos ir tamsos jėgos.Šviesos ir gėrio jėga susiformavo kaip moteris ir pasivadino save “Einhasad”,tamsos jėga susiformavo kaip vyras ir pasivadino “Gran Kain”.Šios dvi būtybės tapo visko ko pradžia ir viskas ką mes žinome dabar.

“Einhasad” ir “Gran Kain” bandė sujungti savo jėgas, kad ištrūktų iš šio rutulio,ir šių veiksmų padariniai buvo tokie,kad visas rutulys buvo padalintas į dalis.Kai kurios dalys pakilo ir tapo dangumi,kai kurios krito ir tapo žeme,tarp dangaus ir žemės susiformavo vanduo,vėliau kai kur žemė iškilo virš vandens ir tapo sausuma.

Rutulio dvasia buvo pavadinta “Ether”ji taip pat buvo sudaužyta,kartu su visu rutuliu.Iš jos atsirado gyvūnai ir augalai pavadinti “Pradžios kūriniais” ir milžinai iš jų visų buvo geriausi.Jie buvo žinomi kaip protingiausi iš visų,nes jų išmintis buvo tokia pat galinga kaip ir jų kūnai.Milžinai prižadėjo garbinti “Einhasad” ir “Gran Kain” nes jie buvo du dievai kurie sukūrė jų gyvenimą ir visa pasaulį.”Einhasad” ir “Gran Kain” patiko milžinai,todėl jie jiems patikėjo viso pasaulio valdymą.Taip buvo prieš mirties ir tikrojo rojaus egzsitavimą.

Einhasad ir Gran Kain susilaukė daug vaikų kurie tapo dievais.Pirmi penki vaikai buvo įgalioti valdyti pasaulį.Vyresnioji dukra,Shilen, buvo atsakinga už vandens stichijų valdymą.Vyresnysis sūnus,Paagrio kontroliavo ugnies jėgas.Antroji dukra,Maphr, kontroliavo žemę. Antrasis sūnus, Sayha, tapo vėjo meistras.Jauniausiajai dukrai Eva’I nebebuvo likę jokių stichijų kurias ji galėtų valdyti,todėl jį užsiėmė poemų ir muzikos kuryba.Kai kiti dievai buvo užsiėmę savo pareigomis,Eva kūrė poemas ir dainuodavo jas su muzika.Taip prasidėjo dievų era ir jiems nebevo nežinomos vietos visoje žemėje.

RASIŲ SUSIKŪRIMAS

Einhasad buvo kūrimo deivė ir kurdavo formas iš savo pačios sielos.Jos vaikai naudodami savo pačių jėgas pradėjo kurti givybes iš tų formų.

Shilen pasinaudodama savo dvasia,davė givybę pirmosioms sukurtoms formoms.Taip atsirado elfų rasė.

Paagrio su savo ugnies dvasia įžiebė givybę antrajai formai.Taip atsirado orkai.

Maphr su savo žemės dvasia davė givybę trečiajai formai.Taip atsirado dwarfai (nykštukai).

Sayha savo vėjo dvasia įpūtė gyvybę ketvirtajai formai.Taip atsirado arteias.

Gran Kain buvo naikino dievas. Kai jis pamatė Einhasad darbą, jis tapo smalsus ir budrus. Jis imitavo Einhasad ir sukūrė savo formą.Tada nuvyko pas Shilen,jų seniausią dukrą, ir paprašė jos,kad jį duotų gyvybė tai formai.Shilen buvo labai nustebusi ir paklausė tėvo: "Tėve, kodėl tu nori padaryti tokį dalyką? Einhasad, mano motina, atsakinga už kūrimą.Prašau nesiimti darbo kuris priklauso net au,o kitam dievui.Padaras kuris būtų sukurtas naikinimo dievo,gali atnešti tik blogį.

Bet Gran Kain nenorėjo atsisakyti savo užgaidos. Po daug įkalbinėjimų ir įtikinėjimų galiausiai jis gavo Shilen sutikimą.

"Aš tai padarysiu.Bet aš jau atidaviau savo vandens dvasia motinai.Taigi vienintelis dalykas, kurį aš galiu tau duoti yra tik likučiai.Shilen atidavė dvasios likučius Gran Kain.Jis juos mielai paėmė.

Tačiau, Gran Kain pajuto, kad jam neužteks vienos dvasios šiam padarui.Taigi ji nuvyko pas Paagrio.Kaip ir Shilen jis įspėjo tėvą kas gali atsitikti sukūrus šį padarą,tačiau jis negalėjo atsakyti tėvui ir atidavė mirštančia ugnies dvasią.Gran Kain žinoma mielai ją priėmė.

Maphr taip pat prašė su ašaromis akyse to nedaryti,bet viskas baigėsi tuo,kad ji vistiek atidavė savo žemės dvasią tėvui.Tai buvo syuteršta žemė.Sayha, savo ruožtu, davė tėvui savo laukinio vėjo dvasią.

Patenkintas Gran Kain paėmė viską, kas buvo jam duota garsiai pasakė: "Pažvelkite į gyvį kurį aš sukursiu! Žiurėkite į tą kuris gims su vandens,ugnies,žemės ir vėjo dvasiomis.Jų rasė bus stipresnė ir protingesnė už milžinų rasę.Jie valdys pasaulį !

Šaukiantis ir besididžiuojantis Gran Kain įdėjo visas dvasias į savo įsivaizduojamą atvaizdą.Tačiau atgimusių padarų rezultatas buvo baisus.Jo kūriniai buvo silpni, kvaili, klastingi, ir bailus.Visi kiti dievai paniekino Gran Kain būtybes.Kad įveiktį savo nepasisekimą,Gran Kain paliko savo sukurtas butybęs ir išlėkė kurį laika pasislėpti.Tie padarai buvo pavadinti žmonėmis.

Elfų rasė buvo protinga ir žinojo kaip panaudoti magiją,bet jie vistiek buvo netokie protingi kaip milžinai,todėl milžinai jiems leido užsiimti politikoje ir magijos reikaluose.

Orkai buvo stiprūs,jie garsėjo savo jėga ir nenugalimumu,bet visgi jie buvo netokie stiprūs kaip milžinai,taigi milžinai leido orkams atstovauti jiems karuose.

Dwarfai (nykštukai) buvo kvalifikuoti.Jie buvo geri inžinieriai,matematikai ir gerai perprato gaminimą.Milžinai jiems leido tvarkytis bankininkystes ir gamybos reikaluose.

Sparnuotoji rasė Arteias buvo laisvę mylintis ir turintys amžiną smalsumą.Milžinai norėjo juos surinkti ir priversti jiems paklūsti,tačiau greitai Arteia buvo užrakinti narve,jie prarado savo jėgas ir mirė.Milžinai liko be pasirinkimo, jiems teko leisti Arteias skraidyti laisvai.Arteias rasė atskrisdavo į milžinų miestą pranešinėti naujinas iš kitų pasaulio kampelių.

Žmonės nieko doro nesugebėjo padaryti patys,todėl jie tapo milžinų vergais.Jų gyvenimas nebuvo geresnis nei gyvūnų.

DIEVU KARAS

Gran Kain buvo laisvas ir niekieno nevaržomas dievas. Tačiau jis padarė labai didelę klaidą, viliodamas savo vyriausią dukra Shilen.Visa tai buvo slepiama nuo Einhasad,kol Shilen tapo nėščia.Kai Einhasad tai sužinojo, ji labai įsisiautėjo.Ji įsiuto,kad Shilen išdavė savo vandens dvasios dvasią ir už tai ištrėmė ją iš žemyno.Gran Kain visam tam atsuko nugarą ir net nepadėjo Shilen,taigi jai vienai teko viską spręsti.

Nėštumo metu, Shilen pabėgo į rytus.Gilyn į tamsujį mišką,ji gimdė keikdama Gran Kain ir Einhasad vos kentėdama skausmą.

Shilen gimę vaikai buvo pilni pykčio ir nevilties,todėl tapo demonais.Stipriausi demonai buvo pavadinti ‘drakonais’.

Iš viso buvo šeši drakonai,jie gimė su neapykanta šešiems dievams.Su neapykanta savo motinai Einhasad už tai,kad ją išvijo ir su neapykanta savo tėvui Gran Kain kuris ją suvedžiojo ir paliko,jį stiprino savo vaikus ir sukūrė galingą armiją nubausti dievams.

Stipriausiems drakonams buvo įsakyta vesti visą armiją kovoti su dievais.Visa tai girdėdamas šviesos drakonas Aulakiria pasižėjo į motiną liūdnomis akimis ir tarė:

"Mama, tu nežinai, ką darai. Ar tikrai nori amžinai sunaikinti visus dievus? Ar tikrai nori, kad tavo tėvas, motina,broliai ir seserys gulėtų ant žemės savo pačių kraujyje?"

Jo pasisakymas nepakeite Shilen minčių.

Galiausiai, demonai įsiveržė į rūmus, kur gyveno dievai, ir prasidėjo galinga kova. Šeši drakonai sunaikino viską dievų "rūmuose. Net ir dievai buvo įbauginti baisios drakonų jėgos.Kova atrodė lemta tęstis amžinai. Tačiau, jos jei karas būtų amžinas,negalėtų egzistuoti pasaulis ir viskas kas jame gyva būtų sunaikinta.

Daug dievo pasiuntinių ir demonų buvo sunaikinti arba dingę.Kiekvieną dieną danguje buvo matyti galingi griaustiniai ir žaibai kai susidurdavo priešingos jėgos.Milžinai ir kitos butybės gyvenačios žemai žemėje su pasibaisėjimu stebėjo kovą danguje.

Šis žiaurus mūšis tęsėsi kelerius metus, ir galų gale palaipsniui viena kovotojų pusė įgavo persvarąNepaisant kančių ir daug traumų, Einhasad ir Gran Kain buvo stipresni ir sunaikino daugelį demonų.

Drakonai kovojo,kad ir kaip jie buvo sužeisti ir nualinti nuolatinių kovų.Jų nuovargis tapo vis akivaizdesnis.Laikui bėgant atrodė,kad karas baigsis ir Shilen armija bus sunaikinta.Bet drakonai išskleidė sparnus ir nėrė tiesiai į žemę sprukdami nuo dievų,jų pavyzdžiu nusekė ir kiti demonai.Dievai būtų sulaikę ir sunaikinę juos,bet dėl savo žaizdų negalėjo to padaryti.

Shilen vaikai mirė vienas po kito,ji to daugiau neištvėrusi,susikūrė požeminį pasaulį ir ten liko vadovauti.

DIDYSIS TVANAS

Po Shilen pasitraukimo Eva buvo paskirta valdyti vandens jėgas.Bet Eva buvo labai išsigandusi,o po dievų kovos ir Shilen pasitraukimo ji tapo dar labiau išgasdinta.Kad nereikėtų atsakyti už padarinius Eva išsikasė tunelį pačiame ežero dugne ir ten pasislėpė.

Be vandens deivės,vandens dvasios pradėjo klaidžioti ir siautėti.Vienoje vietoje susikaupė perdaug vandens ir ten susiformavo didžioji pelkė,kitoje vietoje vandens išviso nebuvo,todėl ten atsirado dykuma.Dažnai būdavo potvyniai.Kai kur diena ir naktį ištisai lydavo lietus kol galiausiai matydavosi tik kalnų viršūnės.

Jei atsirasdavo bent kokia sausuma ten susitelkdavo visos gyvos butybės ir ten būdavo tikras pragaras.Kentėjo visi gyvi padarai,tiek žemėje tiek vandenyje.Milžinai visų gyvų būtybių vardu paprašė dievų pagalbos.

Einhasad ir Gran Kain visur ieškojo Evo’s ir pagaliau rado ją tame ežere kuriame ji slėpėsi.

“Eva, pažiūrėk, kas nutiko,kai tu bandei išvengti savo atsakomybės.Tu naikini visą harmoniją kuria mes taip ilgai kūrėme.Aš netoleruosiu tokių tavo veiksmų jei tu nieko nesiimsi.”

Einhasad taip kalbėdama buvo labai supykosi,net jos akyse matėsi piktos ir ryškios ugnies liepsnos.

Dėl potvynių, daug milžinų ir kitų gyvių išvyko gyventi į Shilen pasaulį.Einhasad dėl to tapo labai pavydi Shilen. Drebėdama iš baimės dėl motions rustybės,Eva po truputi pradėjo valdyti savo stichija ir viskas palaipsniui atsistatė.Tačiau buvo nebeįmanoma atkurti žemyne visko kas buvo.

MILŽINŲ ĮŠŪKIS

Milžinų širdyse pradėjo augti abejonė dievams.Gran Kain jau įrodė savo bukumą sukurdamas žmones.Be to, dėl Gran Kain Nepadoraus elgesio ir Einhasad's neapdairumo,buvo sukurtas požeminis pasaulis ir į šį pasaulį atėjo daug nematytu demonų. Dėl Eva's silpnumo ir nekompetentingumo žemynas buvo paskandintas ir gerokai sugadintas.Gigantai pradėjo mastyti,ar tokie dievai tikrai gali vadovauti?

Milžinai galėjo važinėtis savo rankomis sukurtomis karietomis,galėjo laisvai įeiti ir išeiti iš dievų rūmų.Galėjo panaudodami magiją pakeltį salą į orą ir gyventi kaip dievai.Jie galėtų pratęsti savo gyvenimo trukmę,ir atrodytu,kad jie gali gyventi amžinai.Jie pradėjo galvoti,kad jų galia prilygsta dievams.Nepaisant jų išminties jie tapo per daug arogantiški.Taigi milžinai nutarė tapti dievais.

Jie pradėjo eksperimentuoti su gyvais organizmais ir iš jų norėjo sukurti naujas gyvybės formas.Jie tai vadino magija,bet tai greičiau buvo mokslas,nei magija.

Milžinai pradėjo ruoštis kovai su dievais,jie kūrė armiją kovai,nepaisydami Shilen nesėkmės.

Dievai pastebėjo jų pasiruošimus.Einhasad,ta kuri buvo šviesos ir gyvybės deivė,nutarė sunaikinti visus milžinus kurie gyvena pasaulyje.Bet Gran Kain sustabdė ja ir pasakė:

"Tu esi šviesos ir visų gyvų padarų deivė", naikinti,tai yra mano užduotis.Atsimeni kas atsitiko kai aš pabandžiau dirbti tavo darbą …

Aš nubausiu visus milžinus už jų tokį elgesį.Tačiau jei ti vis dar nori sunaikinti visą pasaulį, aš kovosiu su tavimi kaip tik galėsiu.Gran Kain nenorėjo leisti sunaikinti žemyno, nesvarbu kaip Einhasad buvo įsižeidusi dėl Gran Kain įsikišimo.Tačiau jie buvo lygiateisiai dievai,todėl rado sprendimą.

Einhasad nusprendė kaip nubaus milžinus.Ji pasiskolino Gran Kain kūjį,dar žinomą kaip pragaišties kūjį.Dėl savo naikinamosios galios,šio kūjio nenaudodavo net pats Gran Kain,bet Einhasad dabar buvo labai supykusi ir pakėlusi kūjį aukštai virš galvos ir smogė su juo tiesiai į milžinų miesto centrą.

AMŽIŲ PABAIGA

Tik kai pasirodė raudonos ugnies lietus iš dangaus,milžinai suprato,kad jie padarė kvailą klaidą,manydami,kad galės nugalėti dievus.Jie sukaupė visas savo jėgas bandydami nukreipti kūjo kelią,bet,kad ir kokios būtų buvusios jų pastangos,jie nebūtų sugebėję to padaryti,jie sugebėjo tik truputi pasukti kūjo kelia,ir jis trenkėsi į žemę paliesdamas visus miestus.

Šio smūgio pakako,kad sugriautų didžiausią pasaulio miestą,milžinai ir kitos butybės buvo visiškai sutriuškintos.Toje vietoje kur buvo smogta kūjų atsirado didžiulė duobė ir ją iškarto užpildė vanduo.Dauguma milžinų buvo sunaikinti.Išgyvenę nubėgo į rytus,stengdamiesi išvengti Einhasad pykčio.Bet jiems toli gražu nepavyko jo išvengti,Einhasad gaudė juos po vieną ir žudė žaibo kamuoliais.Likusieji milžinai,drebėjo iš baimės ir prašė Gran Kain pagalbos.

"Gran Kain, Gran Kain! Mes supratome savo padarytą klaidą.Tik tu gali sustabdyti Einhasad pyktį.Neleisk mums mirti, mums, kurie buvo gimę toje pačioje vietoje kaip ir tu, mums, kurie esame išmintingiausi ir ryžtingiausi kūriniai žemėje! "

Gran Kain staiga pajuto didžiulį gailestį šiems padarams,jis pakėlė didžiausią jūrą ir užkirto kelią Einhasad.

Einhasad šaukė: "Kas tai? Kas drysta man trugdyti? Eva, mano dukra, pašalink vandenį, kuris blokuoja mano kelią,arba lauk tokios pat lemties kaip ir tavo vyriausioji sesuo Shilen.

Eva pabijojo Einhasad ir nedelsiant gražino vandenis į jūrą. Einhasad toliau persekiojo milžinus,ir žudė juos po vieną.Milžinai krepėsi į Gran Kain dar kartą.

"Gran Kain! Tu stipriausias iš dievų! Einhasad toliau persekioja mus, pasiryžusi išžudyti mus visus! Prašome tavo malonės kad išgelbėtum mus!"

Gran Kain pakėlė žemę,ant kurios milžinai stovėjo. Didžioji Sala trukdė Einhasad persekioti juos, ir ji garsiai sušuko savo dukrai:

"Maphr, mano dukra! Kas man drysta trugdyti? Greit gražink žemę į vietą arba tavęs laukia toks pat likimas kaip ir tavo vyresniosios sesers Shilen.

Išgirdusi šiuos žodžius jį bandė nuleisti žemę į vietą,bet Gran Kain ją sustabdė.

"Einhasad kodėl tu negali liautis to dariusi? Visa žemė jau žino tavo galią,ir milžinai jau žino ką padarė,žino savo klaidą ir dėl jos labai gailisi.Pasižiūrėk pati,išmintingi ir stiprūs milžinai kažkadaise valdę pasaulį,dabar stovi susispietę ir dreba iš baimės,stengdamiesi išvengti tavo rūstybės.Jie nebesistengia sukilti prieš dievus.Ši vieta amžinai bus milžinų kalėjimu.Einhasad dar bandė išlieti savo pyktį,bet žinodama,kad Gran Kain galios yra lygios jos galioms,ji nustojo priešintis,ir paliko milžinus ant mažo žemės plotelio,kad jie amžinai atgailautų už savo nuodėmes.

Vėliau Einhasad retai pasirodydavo žemėje, ji buvo labai nusivylusi žemėje gyvenančiais sutvėrimais.Gran kain taip pat sutiko nebesirodyti žemėje.Taigi dievu amžiui atejo pabaiga.

GRĮŽIMAS PRIE LAUŽO

Mūsų nežinomasis draugas pristabdo savo istoriją ir trumpam ją nutraukia.

Mes likome sužavėti jo pasakojimo,taip ir nepajudėjome iš savo vietų kol jis pasakojo.Jo švelnus balsas perskrodė per mūsų mintis lyg tai būtų magiški žodžiai.Jo mitas buvo visai kitoks nei mūsų girdėtas anksčiau.Mes geriausi kariai žemėję likome patraukti šio nepažystamojo pasakojimo,buvome nervingi,netgi jo bijojome.Staiga visai netoli pakilo pelėda,mes nes pašokome nuo jos sparnų skleidžiamo garso.

Nepažystamasis iškėlė,įsidėjo pypkę tarp lupų ir tesė savo pasakojimą.

“Neatmeskite mano pasakojimo vien dėl to,kad jis kitoks nei jūsų girdėtas.Nevisada jūsų šventikai yra arčiau tiesos,nei paprastas,besibastantis poetas.Pasakojimas apie dievus yra tik dievų valioje,o ne kieno nors kito.Taigi kaip jūsų šventikai gali žinoti tikrąją tiesą? Klausykite įdėmiai,aš tęsiu savo pasakojimą.Šis pasakojimas bus apie pasaulį po dievų dingimo,tai jūsų pasakojimas.”

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

Svečias

Kiek atsimenu buvau skaitęs arba beyond.lt arba kažkur kitur.

Dalintis šį pranešimą


Nuoroda iki šio pranešimo
Dalintis per kitą puslapį

  • Šiame puslapyje naršo:   0 nariai

    Nėra registruotų narių peržiūrinčių šį forumą.

  • eneba
  • eneba
  • eneba  • SuperGames programele
  • SuperGames programele